Pravilnik o luckom redu

Na temelju članka 84 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), članka  9  st.  2 Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 72/21) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma „KREMIK“, zaključenog dana 29. rujna 2002. godine, kako je izmijenjen i dopunjen, koncesionar, društvo MARINA KREMIK d.o.o. Primošten, Splitska 22-24, OIB: 33994182010 (Uprava „Marine Kremik“) dana 19. siječnja 2022. godine donosi:

PRAVILNIK

o redu luke posebne namjene –luke nautičkog turizma – “Marina Kremik”

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom ovlaštenik koncesije društvo MARINA KREMIK d.o.o. Primošten, Splitska 22-24, (u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije), propisuje namjenu luke posebne namjene – luke nautičkog turizma „Marina Kremik“, postupak javljanja, način uplovljavanja, pristajanja, vezivanja i isplovljenja plovila, kao i način kontrole nad obavljanjem tih radnji, te red i uvjete korištenja.

Članak 2.

Luka posebne namjene – luka nautičkog turizma (u daljnjem tekstu „Marina Kremik“), namijenjena je za privez nautičkih plovila i to na stalnom vezu, mjesečnom vezu, te dnevnom i/ili tranzitnom vezu s ukupno 393 vezova u moru i 150 vezova na kopnu.

U Marini Kremik lijevo od travel lifta nalazi se Benzinska postaja za opskrbu pogonskim gorivom.

Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve jahte i brodice (u daljnjem tekstu skupno „Plovila“) i sve voditelje brodica/zapovjednike i vlasnike brodova, jahti i brodica, te osoba koje rade ili borave na području Marine Kremik (u daljnjem tekstu „Korisnika“).

Članak 4.

Pojedini izrazi ,u ovome Pravilnik, imaju slijedeće značenje:

1.Korisnik – je vlasnik Plovila (fizička ili pravna osoba) koji je sa ovlaštenikom koncesije sklopio Ugovor o godišnjem vezu (stalni vez) ili mjesečnom vezu ili koristi usluge dnevnog smještaja (dnevni ili tranzitni vez).

2.Opunomoćenik vlasnika je fizička osoba za koju je u recepcijskom uredu marine pohranjena Punomoć o dozvoli pristupa Plovilu. Vlasnik Plovila je obvezan popuniti i vlastoručno potpisati punomoć.

3.Zapovjednik jahte je osoba koja upravlja jahtom.

4.Voditelj brodice je osoba koja upravlja brodicom.

5.Voditelj Plovila je osoba koja upravlja Plovilom (brodom, brodicom ili jahtom).

6.Plovilo u smislu ovo Pravilnika podrazumijeva sva plovila (brodice i jahte) koja u „Marini Kremik“ imaju sklopljen Ugovor o stalnom vezu ili koriste mjesečni  odnosno dnevni (tranzitni) vez ili se nalaze na području Marine Kremik.

7.Plan vezova (Plan razmještaja Plovila) je plan kojim se utvrđuje i specificira raspored plovila u „Marini Kremik“.

8.Tijelo koje upravlja lukom jest „MARINA KREMIK d.o.o.“ odnosno ovlaštenik koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma „Marina Kremik“, čija su tijela:

 1. Odgovorna osoba „MARINA KREMIK d.o.o.“ jest Direktor Društva,
 2. Odgovorna osoba Marine jest direktor „Marine Kremik“ (predstavnik Uprave Marine)
 3. Ovlaštena osoba Marine za odnose s gostima, tumačenja u svezi pitanja priveza Plovila i odnosa korisnik- MARINA KREMIK d.o.o. osim direktora marine su:

Kapetan i Šef recepcije;

 1. Ostali djelatnici „Marine Kremik“ su:

        recepcionar, mornar.

 1. Kapetanija je lučka kapetanija.
 2. Betonski gat je dio izdvojenog nepomičnog lučkog područja koje je opremljeno za sigurno vezivanje Plovila.
 3. EKO SET je skup pomagala koji se sastoje od plutajuće brane, koagulanta, disperzanta i pomoćnih sredstava, a služe za lokaliziranje u slučaju onečišćenja u „Marini Kremik“.

Članak 5.

Područje „Marine Kremik“ obuhvaća kopneni i morski dio kako je to određeno Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, luke nautičkog turizma „Kremik“ kako je izmijenjen i dopunjen, te se prostire na 93.250 m2 akvatorij i 42.123 m2 kopna. Ukupna površina kopnenog i morskog dijela iznosi 135.373 m2 i obuhvaća slijedeće čestice: dio čestice zemlje 19710, dio čestice zemlje 4165, dio čestice zemlje 4134/1, čestice zemlje 4134/2, čestice zgrade 1465, čestice zgrade 1317, čestice zgrade 1318, čestice zgrade 1319, čestice zgrade 1230, čestice zgrade 1231/1, čestice zgrade 1231/2 i čestice zgrade 1232, sve k.o. Primošten što je označeno na kopiji stvarnog stanja u mjerilu 1:2000 koji čini sastavni dio Ugovora.  

PRIVEZNI KAPACITETI

Članak 6.

„Marina Kremik“ namijenjena je za pristajanje i vezivanje Plovila, prihvatnog kapaciteta za 393 plovila do maksimalne dužine do 30 metara i gaza do 4 metra .

Mjesta za privez Plovila su gatovi označeni slovima od A do J.

„Marina Kremik“ određuje vez Plovila u skladu sa svojim Planom vezova i pridržava pravo da po potrebi ili iz sigurnosnih razloga (zbog potrebe vezivanja većih Plovila ili neočekivanih izvanrednih događaja poput požara, potonuća, više sile i sl.) Plovilo premjesti na drugi vez bez prethodne suglasnosti Korisnika.

POSTUPAK JAVLJANJA

Članak 7.

Prilikom uplovljavanja u Marinu Kremik, Korisnik je dužan radijom najaviti uplovljavanje na kanalu 09 VHF.

Po uplovljavanju ili dolasku u Marinu Kremik kopnom, Korisnik dužan je bez odlaganja prijaviti dolazak na recepciji marine, uz predočenje dokumenata Plovila, i to: policu obveznog osiguranja Plovila, Upisni list za Plovila koja viju zastavu R. Hrvatske, a za strana Plovila isprave koje po svom sadržaju odgovaraju navedenim ispravama i potvrdu o uplati naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu od onečišćenja, te putovnice posade.

UPLOVLJENJE

Članak 8.

Na istaknuti znak za smanjenje brzine Plovilo je dužno, pored drugih Plovila i objekata koje treba zaštiti od valova, te pored mjesta gdje se obavljaju obalni ili podvodni radovi, ploviti najmanjom brzinom tako da valovi izazvani plovidbom ne ometaju radove i ne nanose štetu.

Uplovljavanje se vrši dužnom pažnjom u odnosu na ostala Plovila, najkraćim putem, bez zadržavanja, vožnjom desnom stranom plovnog puta i s brzinom do 2 čvora, odnosno ne većom od minimalno moguće brzine za danu vrstu Plovila, odnosno Plovila koja dolaze u Marinu Kremik, te kad odlaze iz Marine Kremik za vrijeme plovidbe u marini moraju smanjiti brzinu tako da valovima izazvanim njihovom plovidbom ne nanesu štetu drugim Plovilima i uređajima u Marini Kremik.

Uprava marine je obvezna na glavi lukobrana postaviti tabelu (bijela podloga) na kojoj je na obje strane na engleskom jeziku aplikacija uočljivog upozorenja (crna slova): „Ograničenje brzine 2 čvora“ („Speed limit 2 knots“).

Članak 9.

Prilikom prijave dolaska u marinu, osoba koja upravlja Plovilom dužna je prijaviti nadležnoj Lučkoj kapetaniji i svaki izvanredni događaj koji se dogodio tijekom putovanja, a koji ugrožava sigurnost plovidbe i ljudske živote, te ako je primijećeno onečišćenje mora.

Članak 10.

Kada Plovilo uplovi u Marinu Kremik, a postoji opasnost da na Plovilu ima osoba koje boluju od karantenske bolesti, Uprava marine će o tome obavijestiti nadležnu Lučku kapetaniju i nadležno sanitarno tijelo radi pregleda Plovila.

Članak 11.

Ako Plovilo izgubi dio opreme ili dio tereta u Marini Kremik, osoba koja upravlja Plovilom dužna je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravu marine uz naznačenje pozicije događaja.

PRIVEZIVANJE

Članak 12.

Mornari Marine Kremik u službi na privezištu dužni su od ulaza Plovila u marinu istu navoditi pokazivanjem zastavicom do mjesta priveza, pružiti pomoć kod privezivanja, te zaželjeti dobrodošlicu i uputiti Korisnika na recepciju.

Članak 13.

Plovila se načelno privezuju krmom prema obali, izuzev na mjestima kojima je obavezan privez bokom.

Privezivanje se obavlja ispravnim konopima, odgovarajućih dimenzija i na nautički siguran način. Privezani konopi ne smiju ometati plovidbu. Nepravilno privezana Plovila ispravno će privezati mornari Marine Kremik o trošku Korisnika. Korisnik je dužan osigurati odgovarajuće konope za privez Plovila na gat, te održavati privezne konope u ispravnom stanju.

Članak 14.

Osoba koja upravlja Plovilom mora prilikom plovidbe, pristajanja, privezivanja i odvezivanja plovila u Marini Kremik tako postupati da tim radnjama ne ugrozi ljudske živote, ne onečisti more, te ne nanese štetu svom Plovilu, kao i drugim Plovilima, obali, napravama, uređajima i postrojenjima u marini, sudarom, udarom ili nasukavanjem.

Članak 15.

Pripomoć pri vezu u Marini Kremik obavlja se na zahtjev Korisnika s radnim plovilom Marine Kremik. Korisnik je dužan na vrijeme zatražiti  pripomoć.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju nevremena, istovremenog manevriranja više Plovila, kada je ugrožena sigurnost plovidbe i ljudskih života ili može doći do onečišćenja mora, te u drugim opravdanim slučajevima, Uprava marine može odrediti pripomoć pri vezu radnim plovilom Marine Kremik.

Kad više plovnih objekata istovremeno traži pripomoć pri vezu, a nema dovoljno radnih plovila, Uprava marine određuje red prioriteta vodeći računa da li je ugrožena sigurnost plovidbe i ljudski životi ili može doći do onečišćenja mora.

Članak 16.

Uprava marine određuje mjesto priveza Plovila, sukladno s Planom vezova u moru i smještaja na kopnu, te je jedina ovlaštena za njihovo premještanje, po potrebi ili na eventualnu zamolbu Korisnika.

Prilikom odabiranja mjesta za privez u Marini Kremik Korisnik mora voditi računa o već privezanim Plovilima, a privezivanjem ne smije ometati plovidbu drugih Plovila.

Način vezivanja Plovila iz stavka 1. ovog članka određuje Uprava marine, a u skladu sa Člankom 13. stavkom 2. ovog Pravilnika.

Članak 17.

Uprava marine dužna je omogućiti Plovilu prvenstvo priveza u Marini Kremik kada su ugroženi ljudski životi

Uprava Marine Kremik može svakom Plovilu radi sigurnosti plovidbe, uz prethodnu obavijest narediti da se već privezano Plovilo premjesti na drugi vez ili da se pomakne s dodijeljenog mu mjesta.

Korisnik je dužan na zahtjev Uprave marine dozvoliti da se na njegovo mjesto za privez ili uz njegovo Plovilo priveže jedno ili više Plovila, te da preko njegova Plovila održavaju vezu s obalom.

Uprava Marine Kremik dužna je objekte i sredstva koji su izgrađeni ili postavljeni na obali održavati u stanju koje ne predstavlja opasnost za ljudske živote i sigurnost plovidbe, sukladno posebnim propisima.

DOLAZAK PLOVILA KOPNENIM PUTEM

 

Članak 18.

Prije transportiranja Plovila u Marinu Kremik kopnenim putem, vučnim vozilom na prikolici ili kamionom, vlasnik Plovila dužan je informirati se o propisima vezanim uz unos plovila u Republiku Hrvatsku, te pravovremeno najaviti dolazak Plovila u Marinu Kremik.

Kod dolaska u Marinu Kremik kopnenim putem, vučnim vozilom i Plovilom na prikolici, Voditelj Plovila dužan je svoj dolazak prijaviti na porti Marine Kremik.

Kod dolaska Plovila kopnenim putem u tranzit, Voditelj Plovila je dužan na porti Marine Kremik predati osobne dokumente cijele posade radi prijave boravka osoba, a potom na recepciji za tranzit otvoriti radni nalog za spuštanje Plovila u more, parkiranja vozila i prikolice.

Voditelj plovila je na recepciji za tranzit dužan predočiti isprave plovila, te ishoditi karticu radi ulaza i izlaza u Marinu Kremik.

Voditelj Plovila s otvorenim radnim nalogom na porti Marine Kremik preuzima osobne dokumente uz obvezni obrazac PRIJAVA GOSTIJU za svaku osobu.

Voditelj Plovila, strani državljanin, koji je s Marinom Kremik sklopio Ugovor o stalnom vezu prilikom svakog dolaska na Plovilo dužan je svoj dolazak prijaviti na porti Marine Kremik uz predočenje osobnih dokumenata cijele posade (stranih državljana) radi prijave boravka gostiju.

PREDAJA PLOVILA NA ČUVANJE

Članak 19.

Prijem Plovila na čuvanje smatra se obavljenim kada posada obavi propisane pripreme i na recepciji preda odobrenje za plovidbu, kopiju police obveznog i kasko osiguranja, te osiguranja od odgovornosti prema trećima i ključeve unutarnjih prostorija, te plati naknadu za vez.

Priprema Plovila za predaju na čuvanje Marini Kremik obuhvaća sljedeće radnje:

 • isključivanje napajanja električnom energijom (odnosi se na oba moguća izvora
 • napajanja: priključak na kopno i vlastite akumulatorske baterije);
 • isključiti priključke Plovila sa vodovodnih instalacija;
 • uklanjanje s Plovila svih lako zapaljivih i eksplozivnih tvari;
 • postavljanje vlastitih propisno atestirane protupožarne aparate u blizini ulaza u unutarnje prostorije Plovila:
 • provjera nivoa nakupljene vode u donjim dijelovima Plovila;
 • zatvoriti sve ventile na otvorima koji se nalaze na podvodnom dijelu trupa Plovila;
 • provjera ispravnosti i pouzdanosti priveza Plovila;
 • uklanjanje pokretne opreme s palube i otvorenih dijelova nadgrađa i pohranjivanje iste u unutarnje prostorije Plovila;
 • zaključivanje ulaza u unutarnje prostorije Plovila.

Predaja Plovila na čuvanje Marini Kremik smatra se obavljenim u trenutku kada njen voditelj izvrši pripremne radnje propisane u stavku 2. ovog članka, te kada recepcijskom uredu marine preda sljedeće dokumente i stvari:

 • odobrenje za plovidbu plovila (vinjeta),
 • presliku police obveznog i kasko osiguranja Plovila,
 • ključeve unutarnjih prostorija Plovila,
 • presliku putovnice Vlasnika Plovila.

Predajom ključeva i/ili odobrenja za plovidbu Korisniku ili po njemu ovlaštenoj osobi od strane recepcije, i/ili u trenutku stupanja Korisnika ili po njemu ovlaštene osobe na Plovilo i/ili preuzimanja isprava Plovila na recepciji Marine Kremik, Marina Kremik se oslobađa svake odgovornosti, bez obzira da li je Plovilo na vezu u marini ili u plovidbi, te prestaje svaka odgovornost Marine Kremik za čuvanje Plovila bez obzira da li je Plovilo ostalo na vezu ili je u plovidbi.

BORAVAK U MARINI

 

Članak 20.

Marina Kremik je dužna svakodnevno na recepciji na vidljivom mjestu istaknuti dnevni meteorološki izvještaj. U slučaju dolaska izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta zbog kojih može biti ugrožena sigurnost Plovila, posade i putnika Marina Kremik će o tome obavijestiti putem VHF kanala 09 općim pozivom Voditeljima Plovila koja se nalaze u Marini Kremik.

Osoba koja upravlja Plovilom dužna je odmah po dolasku u Marinu Kremik, a prije početka ukrcavanja ili iskrcavanja putnika recepciji Marine Kremik prijaviti svoj dolazak uz predočenje popisa posade i putnika, kao i potvrde (vinjete) o uplati naknade za sigurnost plovidbe izdane od nadležne Lučke kapetanije, te potvrde da su izvršene carinske i policijske formalnosti.

Ako Plovilo uplovi u Marinu Kremik u vrijeme kad recepcija ne radi, prijava dolaska podnosi se recepciji početkom radnog vremena.

Recepcija Marine Kremik na osnovi prijave dolaska u Marinu Kremik izdaje Plovilu odobrenje za boravak u Marini Kremik.

Članak 21.

Plovilo koje se nalazi na morskom vezu u prostoru Marine Kremik mora biti sposobno za manevriranje.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka Uprava marine može na zahtjev Korisnika odobriti popravak stroja u marini.

Članak 22.

Uprava marine će uskratiti suglasnost za privez Plovilu na obali kada se time ugrožava sigurnost plovidbe, sigurnost ljudskih života i objekata na obali ili na moru, te ako je Plovilo u takvom stanju da bi time onečistilo more i/ili ugrozili ljudski životi i sigurnost imovine drugih Korisnika.

Uprava marine će zabraniti da Plovilo uplovi u Marinu Kremik odnosno isplovi iz marine, ako zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta može biti ugrožena sigurnost Plovila, odnosno osoba.

Članak 23.

Uprava marine može Plovilu iz razloga sigurnosti plovidbe, sigurnosti i zaštite ljudskih života i okoliša, lučkih i drugih objekata uz prethodnu obavijest, narediti da se već privezano Plovilo premjesti na drugi vez ili da se pomakne s dodijeljenog mu mjesta, te da se Plovilo ukloni s operativne obale na određenu poziciju.

Ukoliko Korisnik nije dostupan odnosno ne udovolji zahtjevu iz stavka 1. ovog članka, Uprava marine može premjestiti Plovilo na trošak i rizik Korisnika.

Članak 24.

Ne dovodeći u pitanje dužnost pomaganja Plovilima u pogibelji, Uprava marine može uskratiti suglasnost za privez Plovila na operativnoj obali iz opravdanih razloga, odnosno kada postoje razlozi da se time ugrožava sigurnost plovidbe, sigurnost ljudskih života i objekata na obali ili na moru, te ako je Plovilo u takvom stanju da bi se time onečistilo more ili ugrozila sigurnost drugih Plovila i imovine Korisnika u Marini Kremik. Plovila u pogibelji koja ujedno predstavljaju i ugrozu sigurnosti plovidbe, sigurnost ljudskih života i objekata na obali ili na moru, biti će prihvaćena i smještena na za tu svrhu posebno predviđen vez označen u grafičkom prikazu kao interventni vez za slučaj hitnosti.

Članak 25.

Plovilo koji se nalazi u Marini Kremik mora biti privezano odgovarajućim i ispravnim vezovima na napravama za privezivanje (bitve, plutače za vez, alke i sl.).

Uprava marine dužna je održavati naprave iz stavka 1. ovog članka te za iste ishoditi odgovarajuće isprave.

Članak 26.

Ako Korisnik koji upravlja Plovilom primijeti da u Marini Kremik ima predmeta koji ugrožavaju sigurnost plovidbe ili koji mogu oštetiti druga Plovila, lučke objekte, naprave, uređaje i postrojenja ili onečistiti more, dužan je o tome odmah obavijestiti nadležnu Lučku kapetaniju i Upravu marine.

Članak 27.

Prilikom nadolaska nevremena Plovila privezana u Marini Kremik moraju pojačati svoje vezove. Ukoliko je Plovilo predano na čuvanje sukladno članku 19. ovog Pravilnika, isto će po potrebi izvršiti Marina Kremik.

Ako Plovilo nema dovoljno bokobrana, vezova ili ako vezovi nisu dovoljne jačine i dužine, odnosno nema odgovarajuću opremu, Uprava marine će mu narediti da se opskrbi odgovarajućom opremom.

Ako se Plovilo ne opskrbi odgovarajućom opremom Uprava marine će mu zabraniti pristajanje u Marini Kremik.

Iznimno, iz razloga sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, kapetanija može privremeno proglasiti i objaviti Marinu Kremik ili dio Marine Kremik zatvorenu za promet.

Članak 28.

Vezovi Plovila privezanih u Marini Kremik ne smiju ometati plovidbu drugih Plovila, te kretanje osoba po obali.

Plovni objekti duljine jednake ili manje od 2,5 metra, kao i manje pomoćne brodice i oprema s Plovila privezanih u Marini Kremik ne mogu se nalaziti na operativnoj obali ili u moru ako za to nemaju odobrenje Uprave marine.

Članak 29.

Ako ispred ili iza Plovila privezanog uz operativnu obalu u Marini Kremik može pristati drugo Plovilo, privezano Plovilo mora na vidljiv način  imati označen  pramac ili krmu, a po potrebi i oba dijela Plovila.

Članak 30.

Na Plovilu je za vrijeme boravka u Marini Kremik zabranjeno obavljati radnje koje mogu ugroziti ljudske živote, prouzročiti požar, onečistiti more ili nanijeti štetu drugim plovilima, te obali, lučkim napravama, uređajima i postrojenjima.

Pretakanje goriva nije dozvoljeno u akvatoriju, odnosno na području Marine Kremik.

Članak 31.

Izvođenje radova na Plovilu koje se nalazi u Marini Kremik može se obavljati samo na osnovi prethodnog pisanog odobrenja Uprave marine.

Uprava marine određuje mjesto za izvođenje radova i mjere sigurnosti koje se moraju poduzeti prilikom izvođenja radova.

Ukoliko radove na Plovilu vrši serviser angažiran od strane Korisnika, serviser je dužan javiti se prilikom dolaska i odlaska iz Marine Kremik, pri čemu mu Marina Kremik izdaje pisano odobrenje za vršenje radova na području Marine Kremik uz plaćanje odgovarajuće naknade utvrđene Cjenikom marine.

Serviseri koji na temelju pisanog odobrenja Uprave marine obavljaju radove na Plovilima Korisnika u Marini Kremik, dužni su imati i predočiti valjanu policu osiguranja od odgovornosti za štetu prema trećima, a koja šteta bi iz i/ili u vezi obavljanja radova mogla nastati na Plovilima drugih Korisnika i/ili imovini Marine Kremik.

Marina Kremik ne odgovara za štete koje su uzrokovali serviseri, kooperanti, opunomoćenici vlasnika Plovila i treće osobe, neovisno jesu li uz dopuštenje Uprave marine pružali usluge u krugu Marine Kremik.

Članak 32.

Korisnik je dužan najmanje 48 sati prije početka izvođenja radova zatražiti odobrenje Uprave marine za izvođenje radova na Plovilu uz predočenje opisa radova, vrijeme izvođenja radova i izvođača radova.

Nakon završenih radova izvođač radova dužan je očistiti korišteni dio obalnog prostora.

Članak 33.

Uprava marine dužna je osigurati prihvat otpadaka nastalih prilikom izvođenja radova.

Članak 34.

Uprava marine dužna je čistiti Marinu Kremik od otpadaka koji ugrožavaju sigurnost plovidbe i onečišćuju more.

Članak 35.

Opskrba Plovila vodom i električnom energijom dozvoljena je samo uz prisustvo Korisnika, a uz upotrebu ispravnih priključaka za energetske ormariće.

Priključivanje Plovila na napajanje električnom energijom s kopna, dozvoljeno je samo s ispravnim kablovima, po deklariranoj snazi na utičnicama energetskih ormarića i to za vrijeme dok se Korisnik nalazi na Plovilu.

Uzimanje pitke vode iz vodovodne instalacije u Marini Kremik dozvoljava se samo ispravnim cijevima uz korištenje ispravnog pištolja za vodu. Nakon uzimanja vode crijevo treba od spojiti i odložiti na Plovilo.

Punjenje brodskih baterija priključivanjem na utičnice energetskih ormarića na kopnu dozvoljeno je samo uz prisustvo Korisnika i/ili uz prijavu i nadzor za to kvalificirane i ovlaštene osobe koju odredi Uprava marine.

Članak 36.

Ako Plovilo odnosno potonula stvar ugrožava sigurnost plovidbe ili postoji opasnost onečišćenja mora, Korisnik Plovila ili potonule stvari dužan je, na zahtjev Uprave marine, premjestiti Plovilo odnosno potonulu stvar iz Marine Kremik na mjesto koje odredi nadležna Lučka kapetanija.

Korisnik, odnosno ovlaštena osoba u obvezi je izvaditi ili ukloniti podrtinu, odnosno potonulu stvar o vlastitom trošku. Ukoliko Korisnik, odnosno ovlaštena osoba ne izvadi ili ne ukloni podrtinu odnosno potonulu stvar, odgovara za štetu koja trećima nastane u vezi s podrtinom, odnosno potonulom stvari.

Za vađenje podrtine ili potonule stvari potrebno je odobrenje nadležne Lučke kapetanije, osim za vađenje podrtine, odnosno potonule stvari koje ne zahtjeva posebna nautička i tehnička sredstva i posebnu stručnost.

Za vađenje podrtine ili potonule stvari koje na zahtjeva neka posebna nautička i tehnička sredstva i osobitu stručnost nije potrebno odobrenje lučke kapetanije ako je vrijednost stvari zanemariva, a stvar nema obilježje kulturnog dobra ili vojni značaj.

Kada nadležna Lučka kapetanija utvrdi da podrtina predstavlja opasnost, rješenjem će narediti vlasniku da ukloni podrtinu, te će odrediti razuman rok u kojem je vlasnik dužan ukloniti podrtinu.

Ako Korisnik Plovila ili potonule stvari ne postupi prema zahtjevu Uprave marine iz stavka 1. ovog članka Uprava marine će Plovilo odnosno potonulu stvar premjestiti iz Marine Kremik na mjesto koje odredi nadležna Lučka kapetanija, a na teret i rizik Vlasnika Plovila, odnosno potonule stvari, bez prejudiciranja prava koja ovlašteniku koncesije kao poštenom nalazniku pripadaju temeljem odredaba Pomorskog zakonika R. Hrvatske.

Članak 37.

O Plovilu koje je privezano u Marini Kremik, te nije predano na čuvanje sukladno članku 19. ovog Pravilnika, brine se Korisnik i on odgovara za svaku štetu koju Plovilo počini drugim Plovilima, obali, uređajima, napravama ili postrojenjima.

Vlasnik Plovila dužan je osigurati Plovilo od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama.

Članak 38.

Dok se Plovilo nalazi u Marini Kremik na vezu, na popravku ili prepravku bez Korisnika, Uprava marine dužna je osigurati čuvanje Plovila danju i noću, tako da se u slučaju opasnosti omogući njegovo spašavanje.

Korisnik na svoju odgovornost predaje Plovilo na manipulaciju dizalicom, kako u pogledu materijalne štete, a koja bi nastala zbog lošeg stanja Plovila, zbog uređaja koji nisu bili demontirani prije manipulacije, zbog padanja Plovila pri vjetrovitim uvjetima ili zbog ugrađenih dijelova na trupu Plovila koji bi bili oštećeni dizanjem.

POSTUPANJE U SLUČAJU POMORSKIH NEZGODA

Članak 39.

U slučaju nastanka pomorske nezgode u Marini Kremik za vrijeme boravka Korisnika na Plovilu (nasukanje, požar, potonuće, nagnuće, onečišćenje mora, gubitak priveznog sustava i sl.) Korisnik je obvezan odmah po nastanku takvog događaja o istom izvijestiti Upravu marine i odmah pozvati interventne službe ukoliko je potrebna vanjska pomoć.

Uprava marine obvezna je obavijestiti Lučku kapetaniju o nastanku pomorske nezgode.

Ukoliko je Plovilo oštećeno ili prijeti onečišćenje mora i/ili okoliša, Uprava marine je dužna bez odlaganja Plovilo premjestit na interventni vez za slučaj hitnosti naznačen u grafičkom prikazu prema Dodatku 1.

Na poziv o onečišćenju, te nakon što je o istom obaviještena Lučka kapetanija, mornari zaposleni u Marini Kremik, kao stručno osposobljeni, pristupaju lokaliziranju onečišćenja.

Kontakt podaci nadležnih  hitnih službi:

– broj hitne službe: 112

– vatrogasci: 193

– hitna pomoć: 194

– služba traganja i spašavanja na moru (MRCC): 195

– Lučka kapetanija Šibenik: +385 22 217-214 i +385 98 981 2264

– dežurna služba Marine Kremik: +385 99 2116030

Članak 40.

Rubni obalni prostor u Marini Kremik mora stalno bili slobodan, a u dijelu luke gdje se obavlja ukrcaj ili iskrcaj osoba mora biti i posebno ograđen ili vidno obilježen.

Širinu rubnog obalnog prostora određuje Uprava marine.

Članak 41.

Korisnik prilikom ukrcavanja, iskrcavanja i prekrcavanja putnika i prtljage mora poduzeti potrebite mjere u cilju otklanjanja bilo kakve opasnosti za sigurnost ljudi i imovine, te zaštitu mora od onečišćenja.

Prigodom manipulacije stvarima Korisnik mora poduzeti odgovarajuće mjere da se spriječi rasipanje stvari u more i na obalu.

Nakon završenog ukrcavanja, iskrcavanja, prekrcavanja ili obavljanja bilo koje druge radnje, izvršitelj posla dužan je očistiti korišteni dio obalnog prostora.

Članak 42.

Ukrcavanje i iskrcavanje osoba u Marini Kremik moguća su samo sa i na Plovila koje imaju boravak u Marini Kremik, preko propisanih mostova ili stepenica koje osigurava Plovilo.

Osobe i njihova prtljaga ne smiju se ukrcavati ni iskrcavati preko ograde Plovila.

Članak 43.

Na dijelu obale koji je određen za ukrcavanje i iskrcavanje osoba Uprava marine dužna je osigurati mjesto za privez Plovila te slobodan prostor za pristup osoba.

Članak 44.

Parkiranje osobnih vozila Korisnika obavlja se na označenim parkirnim mjestima. Ako Korisnik vozila napušta Marinu Kremik i ostavlja vozilo na parkiralištu dužan je ključeve vozila predati na recepciju. Nepropisno parkirana vozila djelatnici marine će premjestiti o trošku i riziku Korisnika vozila.

Članak 45.

U Marini Kremik je zabranjeno:

 • na bilo koji način ugrožavati sigurnost plovidbe, ljudskih života i okoliša;
 • onemogućiti pristup napravama za privez;
 • premještanje, mijenjanje i uklanjanje vezova i uređaja drugih plovila osim kad je to potrebno radi sprječavanja neposredne i očite štete ili kad je potrebno zbog dolaska ili odlaska Plovila;
 • vezivanje Plovila za plovidbene i druge oznake, naprave i uređaje koji nisu namijenjeni za privezivanje i kretanje po njima;
 • postavljati satelitske antene, tuševe i druge naprave po gatovima i uređajima za privezivanje;
 • vješanje i pranje rublja po gatovima ili na prostoru Marine Kremik;
 • oštetiti operativne obale teškim vozilima, smještanjem teških predmeta prekodopuštenog opterećenja, zabijati klinove, grede i sl. te dizati kamenje s obalnih zidova ili obavljati bilo koju drugu radnju kojom se nanosi šteta operativnim obalama;
 • paliti vatru na otvorenom ognjištu na obali ili na Plovilu i na napravama za privezivanje, zavarivati, ostavljati na Plovilu ili pored Plovila otvorene posude s lako zapaljivim ili eksplozivnim materijalima ili na bilo koji drugi način izazivati opasnost od požara;
 • spaljivanje otpada na plovnom objektu;
 • čistiti, strugati i bojati nadvodni ili podvodni dio oplate Plovila, te obavljati na Plovilu radove popravka i rekonstrukcije oplate, palube, opreme i stroja;
 • zagađivati zrak ispuštanjem prašine, dima i drugih plinova iznad dozvoljenih količina utvrđenih posebnim propisima;
 • držati u pogonu brodski propeler, osim zbog obavljanja potrebnog manevra Plovila;
 • ostavljati motore u pogonu i imati uključene tehničke aparate na plin ili na električnu energiju ili imati uključene akumulatore na punjenje kada nema posade na Plovilu;
 • kupanje, ronjenje, ribolov, glisiranje, jedrenje na dasci, skijanje na vodi i izvoditi wind-surfing;
 • ploviti brzinama većim od 2 čvora;
 • bacati, odlagati ili ispuštati krute, tekuće ili plinovite tvari koje onečišćuju marinu;
 • obavljati radnje pranja, čišćenja, bojenja, poliranja i slično koristeći kemijska sredstva (deterdžente, otapala, boje) koja bi mogla dospjeti u more i prouzročiti onečišćenje okoliša;
 • postavljati natpise, reklame i druge poruke;
 • narušavati javni red i mir u marini – bukom ili galamom ometati mir ostalih gostiju posebno noću od 22:00 do 08:00 sati;
 • koristiti usluge trećih osoba za nadzor, održavanje ili izvođenje radova na Plovilu bez odobrenja Uprave marine;
 • puštanje kućnih ljubimca bez uzice i nadzora vlasnika. Vlasnici kućnih ljubimaca dužni su okoliš marine držati čistim;
 • zadržavanje i kretanje na operativnom prostoru Marine Kremik neovlaštenim osobama;
 • ostaviti na gatovima i obali (šetnici) brodske tendere, gumenjake ili dugu opremu s Plovila;
 • premještati Plovilo na drugi vez bez suglasnosti Uprave marine;
 • upotrebljavati brodski WC i prazniti fekalne tankove i kaljuže u more;
 • sidriti Plovilo sa vlastitim sidrom unutar marine;
 • točiti ili pretakati gorivo i druge zapaljive tekućine;
 • uvesti i ostaviti u prostoru Marine Kremik kućicu za kampiranje;
 • koristiti karavane i kampere za boravak na području Marine Kremik;
 • izlijevati u more otpadno ulje, naftu ili ostale masnoće i deterdžente;
 • držati na pristupu oko vezova pomoćni čamac, surfing ili drugu opremu kao niti za svrhu koja nije potreba odlaska ili dolaska na vez;
 • kretati se u blizini dizalice;
 • koristiti UHF uređaj dok je Plovilo na vezu.

Za nepoštivanje zabrana iz stavka 1. ovog članka uprava Marine Kremik ima pravo otkazati vez, te ovisno o težini povrede podnijeti prijavu nadležnoj Lučkoj kapetaniji i/ili Ispostavi radi poduzimanja odgovarajućih mjera.

ISPLOVLJAVANJE IZ MARINE

Članak 46.

Korisnik je dužan prije isplovljenja iz Marine Kremik prijaviti odlazak Upravi marine odjavom boravaka na recepciji marine, te zatražiti asistenciju mornara marine prilikom isplovljenja, ako mu je ista potrebna. Mornari marine dužni su pružiti pomoć kod isplovljenja kod lošeg vremena i ako to Korisnik traži.

Prijava odlaska podnosi se najkasnije jedan sat prije odlaska Plovila.

Uprava marine na osnovi prijave odlaska izdaje Plovilu dozvolu odlaska.

Nakon podnesene prijave i dobivene dozvole za odlazak Plovilo je dužno u roku od sat vremena napustiti marinu. Ukoliko to ne učini, dužan je pristupiti ponovnom prijavljivanju boravka u Marini Kremik.

Plovila koja se nalaze na dnevnom vezu, odnosno u tranzitu dužna su napustiti Marinu najkasnije slijedećeg dana do 12:00 sati. Protekom navedenog roka obračunava se naknada za naredni dan i tako sve do konačnog odlaska Plovila iz Marine.

Članak 47.

Isplovljavanje se obavlja s dužnom pažnjom u odnosu na ostala Plovila. Najkraćim putem, bez zadržavanja plovidbom desnom stranom plovnog puta i s brzinama do 2 čvora odnosno ne većim od minimalno moguće brzine za danu vrstu Plovila.

 

PRIJAVLJIVANJE I PRIHVAT OTPADA S PLOVNIH OBJEKATA I OSTATAKA TERETA

Članak 48.

Korisnik, ukoliko ima na Plovilu otpadnih ulja, goriva i maziva, te krute i tekuće tvari, dužan ih je čuvati do uplovljavanja u Marinu Kremik, te ih prijaviti i predati sukladno Planu za prihvat i rukovanje otpadom s plovnih objekata na mjesto u Marini Kremik (ili izvan nje) gdje postoje uređaji za prihvat tih stvari.

Članak 49.

Korisnik mora prije isplovljenja iz marine predati cjelokupni otpad s plovnog objekta u prihvatne uređaje Marine Kremik.

USKRATA PRUŽANJA USLUGE

Članak 50.

Uprava marine zadržava pravo da u slučaju nepoštivanja odredbi Pravilnika o redu u luci Marine Kremik uskrati suglasnost Plovilu za boravak u Marini Kremik.

Uprava marine zadržava pravo poduzimanja i drugih potrebnih radnji koje nisu navedene ovim Pravilnikom, ako je to u interesu zaštite osoba, imovine i okoliša.

INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 51.

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog Pravilnika obavljaju inspektori sigurnosti plovidbe i drugi ovlašteni djelatnici Ministarstva i Lučke kapetanije.

U slučaju nepoštivanja odredbi ovog Pravilnika, Lučka kapetanija ovlaštena je pokrenuti prekršajni postupak protiv osobe koja krši, odnosno postupa protivno odredbama ovog Pravilnika.

OPSKRBA POGONSKIM GORIVOM

Članak 52.

Opskrba pogonskim gorivom u Marini Kremik osigurana je na benzinskoj postaji koja se nalazi lijevo od travel lifta prama Dodatku 1 – Plan – pomorsko dobro Marina Kremik s prikazom vezova i lokacijom interventnog veza, te benzinske postaje. Temeljem Ugovora o potkoncesiji od dana 5.7.2012. te  Aneksa 1 Ugovoru od potkoncesiji od dana 19.10.2015, benzinska postaja nalazi se u potkoncesiji društva Petrol d.o.o. „BP Marina Kremik“.

RAZNO

Članak 53.

Svi Korisnici usluga u Marini Kremik svoje utiske i žalbe mogu upisati u “Knjigu žalbi” na recepciji marine.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti Lučke kapetanije Šibenik, te se isti objavljuje nakon dobivene suglasnosti nadležne Lučke kapetanije oglasnoj ploči Marine Kremik.

Direktor, Kornél Bodnár

MARINA KREMIK d.o.o.

Ovaj plan je odobren od Lučke kapetanije Šibenik

KLASA:UP/I-342-21/22-01/7

Ur.BROJ:530-04-8-3-22-2

Datum:14.02.2022.