OPĆI UVJETI UGOVORA ZA KORIŠTENJE VEZA U MARINI “KREMIK”

 

OPĆI UVJETI UGOVORA ZA KORIŠTENJE VEZA U

MARINI „KREMIK“

 

Opći uvjeti ugovora za korištenje veza u Marini „KREMIK“ (u daljnjem tekstu „Opći uvjeti “) čine sastavni dio Ugovora za korištenje veza u Marini „KREMIK“ (u daljnjem tekstu „Ugovor“) zaključenog između MARINA KREMIK d.o.o., Splitska 22-24, 22202 Primošten, OIB: 33994182010 (u daljnjem tekstu „Marina“) i korisnika veza, vlasnika brodova/brodica/jahti (u daljnjem tekstu zajedno „Plovilo“) i/ili njihovih opunomoćenika i zastupnika vlasnika Plovila za koje vlasnik Plovila po zakonu odgovara (u daljnjem tekstu skupno i pojedinačno „Korisnik veza“). Opći uvjeti se primjenjuju na sve Korisnike vezova. Kada sadržaj to zahtjeva, smatrat će se da izraz Korisnik obuhvaća i zastupnike vlasnika Plovila odnosno osobe za koje vlasnik odgovara.

 

Članak 1.

 

Opći uvjeti primjenjuju se na sva Plovila koja se nalaze u Marini, te na sve korisnike usluga Marine.

 

Članak 2.

Marina određuje stalni vez za pojedino Plovilo sukladno Pravilniku o redu u luci Marine i svom planu vezova. Marina je ovlaštena po potrebi, prema svojoj samostalnoj procjeni, premjestiti Plovilo na drugi vez unutar Marine za što joj nije potrebno posebno odobrenje Korisnika veza, ali će o navedenoj promjeni veza Korisnika veza pravovremeno obavijestiti. Marina ima pravo, u vlastitoj diskreciji, obaviti besplatno premještanje i tegljenje Plovila na zaštićenije dijelove Marine u cilju zimskog zbrinjavanja Plovila. Promjena veza unutar Marine tijekom trajanja Ugovora nema utjecaja na odgovornost Marine.

 

Članak 3.

Smatra se da je pružena usluga korištenja veza ako se Plovilo nalazi u prostoru Marine. Odmah po dolasku Plovila u Marinu Korisnik veza je dužan prijaviti dolazak Plovila na recepciji Marine.

 

Članak 4.

Ugovor se sklapa na razdoblje utvrđeno u Ugovoru. Korisnik je dužan po dospijeću platiti naknadu za korištenje veza u iznosu koji je utvrđen Ugovorom, kao i sve druge tražbine za usluge pružene u Marini. Marina ima pravo zatražiti od Korisnika veza da pruži odgovarajuće instrumente osiguranja plaćanja naknade za korištenje veza i/ili druge tražbine za usluge pružene u Marini (primjerice, polog putem kreditne kartice koji će iznositi bar dva mjesečna obroka iznosa naknade za godišnji vez ili polog gotovine u iznosu bar dva mjesečna obroka iznosa naknade za godišnji vez, ili druge odgovarajuće instrumente osiguranja plaćanja). U protivnom, Marina ima pravo raskinuti Ugovor te zaračunati naknadu za dnevni vez po važećem cjeniku Marine.

 

Članak 5.

U slučaju prijevremenog otkaza Ugovora ne vrši se povrat uplaćenih sredstava.

 

Članak 6.

Za korištenje usluge veza u trajanju od mjesec dana ili dulje, Ugovor će se sklopiti u pisanom obliku. Za sva Plovila koja se nalaze u prostoru Marine bez Ugovora sklopljenog u pisanom obliku, Marina ima pravo obračunavati naknadu za dnevni vez Plovila po važećem cjeniku Marine. Za korištenje veza u trajanju kraćem od mjesec dana, odnosno za Plovila na dnevnom vezu, Marina ispostavlja račun. Marina ne preuzima odgovornost za Plovila na dnevnom vezu. Plovila na dnevnom vezu ostaju na rizik i odgovornost Korisnika veza. Marina ima pravo odbiti primiti Plovila koja su napustila Marinu bez prethodnog podmirenja svih dospjelih obveza.

 

Članak 7.

Za rezervaciju godišnjeg i/ili mjesečnog veza Korisnik veza je dužan uplatiti predujam sukladno važećem cjeniku Marine. Uplaćeni predujam smatra se odustatninom. Ukoliko Korisnik veza odustane od sklapanja Ugovora odnosno korištenja veza, nema pravo na povrat iznosa uplaćenog po osnovi predujma.

 

Članak 8.

U cijenu Korištenja godišnjeg i zimskog veza uključeno je jedno parkirno mjesto za osobno vozilo koje mora biti prijavljeno recepciji Marine. Marina ne odgovara za eventualne štete nastale na vozilima tijekom korištenja parkirnog mjesta u Marini.

 

Članak 9.

Ugovor niti prava iz Ugovora nisu prenosiva na druge fizičke ili pravne osobe bez prethodnog pisanog odobrenja Marine.

 

Članak 10.

Ako Korisnik veza tijekom trajanja Ugovora proda Plovilo, novi vlasnik Plovila dužan je sklopiti novi Ugovor, s tim da kupnjom Plovila novi vlasnik ne stječe nikakva prava iz ranijeg Ugovora. Ako Korisnik veza tijekom trajanja Ugovora kupi novo Plovilo, dužan je sklopiti novi Ugovor za korištenje veza te nadoplatiti razliku u cijeni (ukoliko je bude).

 

Članak 11.

Za Plovila s kojima se vrši charter djelatnost u Marini naplaćuje se cijena godišnjega veza uvećana za 10% (ukoliko nije drugačije izričito ugovoreno), te paušalna naknada za struju, vodu i komunalije.

 

Članak 12.

Po dolasku u Marinu, Korisnik veza će Marini predati ključeve i isprave u odnosu na Plovilo, o čemu će se sastaviti primopredajni zapisnik, koji će sadržavati podatke o broju predanih ključeva, opisu predane dokumentacije, datum primopredaje te potpis Korisnika veza. Svaka promjena posjeda ključeva odnosno Plovila će se zabilježiti primopredajnim zapisnikom.

 

Smatrat će se da je Korisnik veza preuzeo Plovilo u trenutku stupanja na Plovilo i/ili preuzimanja isprava i ključeva Plovila na recepciji Marine. Nakon što je Plovilo preuzeto, Marina se oslobađa svake odgovornosti, bez obzira da li je Plovilo na vezu i/ili suhom vezu u Marini ili u plovidbi.

 

Članak 13.

U slučajevima kada je upisani vlasnik Plovila banka ili leasing društvo ili druga fizička i/ili pravna osoba, u Ugovor se uz Korisnika veza upisuje i tvrtka i sjedište banke ili leasing društva ili druge fizičke i/ili pravne osobe, a koji su solidarno odgovorni za obveze iz Ugovora. U svim slučajevima kada Korisnik veza nije ujedno i vlasnik Plovila, o sklopljenom ugovoru o vezu i eventualnom dugovanju Marina će obavijestiti vlasnika Plovila.

 

Članak 14.

Sva Plovila koja uplovljavaju u prostor Marine moraju imati sve potrebne svjedodžbe o plovidbenosti, valjano pokriće obveznog i kasko osiguranja, i biti održavana u plovidbenom stanju sukladno važećim propisima, a dok su u plovidbi njima mora upravljati osposobljena osoba s važećom svjedodžbom, te dovoljan broj kvalificirane i licencirane posade sukladno propisima, u suprotnom Marina za njih ne preuzima nikakvu odgovornost, a može im i odbiti pristup i pružanje usluge.

 

Članak 15.

Marina ne vrši nadzor pojedinačnih Plovila i stanja Plovila ukoliko takva usluga nije posebno ugovorena, već  nadzor samog prostora Marine kroz povremene obilaske mornarsko-čuvarske službe Marine, te stoga Marina nije u obvezi obavještavati Korisnika veza o stanju Plovila.

 

Članak 16.

Korisnik veza, posada i/ili ostale osobe na Plovilu dužni su:

 • prilikom sklapanja Ugovora u pisanom obliku predati Marini presliku važeće osobne isprave (osobna iskaznica ili putovnica) i isprave Plovila (Upisni list/Plovidbenu dozvolu ili druge isprave koje po svom sadržaju odgovaraju navedenim ispravama), presliku važeće police obveznog i kasko osiguranja Plovila, te za vrijeme trajanja Ugovora održavati isprave/certifikate Plovila, te police osiguranja Plovila važećim; predati izvod iz Registra trgovačkih društava odnosne zemlje ili drugog odgovarajućeg registra (ako je Plovilo u vlasništvu pravne osobe), ovlaštenje za sklapanje Ugovora i korištenje Plovila (u slučajevima kada Ugovor ne sklapa vlasnik Plovila, a iz izvoda iz Registra trgovačkih društava ne proizlazi ovlast za zastupanje osobe koja želi sklopiti Ugovor). Marina pridržava pravo zatražiti dodatne isprave ili svjedodžbe koje bude smatrala potrebnima ili primjerenima u pojedinom slučaju;
 • prijaviti Marini svaku promjenu poštanske i e-mail adrese; smatra se da su poruke Marine poslane na posljednju poznatu adresu Korisnika veza stvarno uredno isporučene;
 • prijaviti Marini svaku promjenu telefonskih brojeva na koje se Korisnik veza može kontaktirati u slučaju hitnosti; Marina ne preuzima odgovornost za štete koje su se mogle spriječiti u slučaju da se uspjelo kontaktirati korisnika na telefonski broj naveden u Ugovoru;
 • Svu pokretnu imovinu Plovila navedenu u Inventarnoj listi čuvati zaključanu u zatvorenom prostoru Plovila, te prijaviti svaku promjenu u Inventarnoj listi.
 • za Plovila koja se nalaze u postupku carinskog skladištenja odnosno privremenog uvoza, predati isprave iz kojih je vidljivo kada je Plovilo ušlo u RH (kopnenim ili morskim putem), odnosno pri odlasku sa Plovila obavijestiti Carinu o privremenom napuštanju carinskog područja;
 • pravovremeno regulirati carinski status Plovila, te dostaviti Marini dokaze o reguliranom carinskom statusu, kao i pridržavati se svih carinskih i drugih propisa Republike Hrvatske. U protivnom Korisnik će biti dužan nadoknaditi Marini sve troškove koji uslijed takvog propusta mogu nastati Marini, uključujući i sve kazne i ostala davanja koja Marini mogu nastati uslijed propusta Korisnika da regulira carinski status Plovila;
 • imati dokaz (EU rezidenti) da je za Plovilo plaćena carina i/ili PDV u nekoj od država članica EU, odnos da Plovilo ima status robe Zajednice;
 • pridržavati se Općih uvjeta i „Pravilnika redu luke posebne namjene / luke nautičkog turizma – Marina Kremik“. Zbog nepridržavanja istih, Marina ima pravo raskinuti Ugovor;
 • prijaviti svoj dolazak/uplovljavanje i svaki odlazak/isplovljavanje recepciji Marine ili kontaktirajući dežurnog mornara u slučaju da ne radi recepcija;
 • prilikom svakog ulaska u Marinu predati plovidbenu dozvolu na recepciji, do sljedećeg isplovljavanja;
 • brinuti se da sva pokretna oprema Plovila iz Inventarne liste bude propisno pohranjena (zaključana) tako da do krađe ne može doći bez razbijanja;
 • pri odlasku iz Marine recepciji predati ključeve Plovila, u protivnom će Korisnik veza biti odgovoran za svu štetu koja uslijed navedenog propusta nastane trećim osobama, drugim plovilima u Marini i/ili imovini Marine;
 • nadalje, pri odlasku Korisnika iz Marine predati recepciji Marine isprave Plovila, u izvorniku (za Plovila pod hrvatskom zastavom), a za strana Plovila i Potvrdu o uplati naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja, u izvorniku;
 • pribaviti priključak (kabel i utikač) od energetskog ormarića do Plovila o svom trošku.  Korisnik veza je isključivo odgovoran za štete koje bi bile eventualno uzrokovane kablom spojenim s elektroinstalacijom Marine;
 • prije svakog napuštanja Plovila isključiti i odspojiti sve električne kablove i vodovodne priključke te zaključati Plovilo i palubne prozore s unutarnje strane. Za sve nastale štete prouzročene propustom Korisnika veza da zaključa Plovilo, kao i štete prouzročene instalacijom Plovila (tzv. brodskom instalacijom) Marina ne odgovora. Ukoliko Korisnik veza (iz bilo kojih razloga) želi da je Plovilo stalno priključeno na struju, dužan je o tome izvijestiti Marinu, te sam snosi odgovornost u slučaju nastanka štete prouzročene time, te je prethodno dužan recepciji Marine predati kopiju valjane police osiguranja od rizika prema trećim osobama;
 • pobrinuti se da je Plovilo privezano sukladno uputama Marine, na sigurnom odstojanju od gata i s postavljenim bokobranima na bokovima i krmi Plovila. Osigurati i održavati konope za privez Plovila na gat;
 • pobrinuti se da Plovilo bude opremljeno odgovarajućim konopima za privez i odgovarajućim brojem bokobrana, te kvalitetnom ceradom. Ukoliko korisnik veza to ne učini, Marina može u iznimnom slučaju radi sprječavanja veće štete Plovilo opremiti kvalitetnim konopima i bokobranima na račun i trošak Korisnika veza, bez prethodne obavijesti, čime Marina ne preuzima obvezu nadzora Plovila;
 • opremiti Plovilo sustavom za automatsko gašenje požara, te održavati taj sustav kroz potrebna periodična baždarenja sustava;
 • u kaljužu Plovila staviti eko-spužvu ili sličnu napravu koja prikuplja onečišćenja koja mogu nastati kao posljedica tehničke mane ili neodržavanja Plovila, a sustavom pražnjenja kaljuže mogu dospjeti neposredno u more;
 • na Plovilu istaknuti vidljivu oznaku (imena ili registracijskog broja);
 • nadoknaditi štetu na drugim Plovilima, vozilima, opremi trećih osoba i drugoj imovini koja se nalazi na području Marine, a koju prouzroči Korisnik veza, posada i/ili druge osobe na Plovilu Korisnika veza ili koja je nastala kao posljedica lošeg održavanja Plovila ili opreme na njemu;
 • za obavljanje traženih radova na Plovilu dati na uvid osoblju Marine svu tehničku dokumentaciju iz koje se može točno uočiti način rješavanja tehničkog zadatka;
 • upozoriti na opremu na podvodnom dijelu Plovila i dati točne podatke o položaju iste, posebice kod dizanja Plovila;
 • Na Plovilima koja zimuju na kopnu ili koriste uslugu suhog veza je obavezno skinuti glavno jedro i flok, te bimini i sprayhood;
 • naknadu za smještaj Plovila na godišnjem, zimskom ili mjesečnom vezu platiti unaprijed;
 • koristiti vez isključivo za privez Plovila koje je prijavljeno te za koje je usluga plaćena. Odlaskom Plovila prije isteka Ugovora Korisnik veza nema pravo prenijeti Ugovor na drugo Plovilo, već će se u tom slučaju sklopiti novi Ugovor. Kod prodaje Plovila vlasnik je dužan, prije prijenosa vlasništva na novog vlasnika, podmiriti sve nepodmirene tražbine Marine;
 • pridržavati se važećih propisa u pogledu boravka i plovidbe u granicama hrvatskih teritorijalnih voda.

 

Članak 17.

Marina se obvezuje:

 • pribaviti, održavati i po potrebi mijenjati dvije pramčane privezaljke (sidreni konop) i veziljke (spoj sidrenog konopa i obale);
 • omogućiti Plovilu opskrbu električnom energijom prema mogućnostima mreže te ispravnost utičnice na energetskom ormariću;
 • nadzirati i održavati energetske ormariće;
 • omogućiti Plovilu opskrbu vodom te ispravnost slavine na energetskom ormariću;
 • u slučaju vidljivog prodora mora i/ili požara intervenirati i poduzeti sve radnje u cilju spašavanja Plovila i imovine Marine o trošku Korisnika veza;
 • u slučaju provalne krađe nadoknaditi od osiguranja trošak Korisniku veza u skladu sa važećom policom, a u vrijednosti priznatoj od strane osiguravajućeg društva;
 • u slučaju da dođe do štete nastale uslijed rada djelatnika Marine, nadoknaditi trošak u skladu sa važećom policom, a u vrijednosti priznatoj od strane osiguravajućeg društva;
 • kod šteta na Plovilu uzrokovanih od strane drugih Plovila i/ili trećih osoba izvijestiti nadležna tijela (Lučku kapetaniju i pomorsku policiju);
 • u slučaju iznenadnih oluja, a u dogovoru sa Lučkom kapetanijom, zabraniti isplovljavanje iz Marine u cilju spašavanja života i imovine na moru;

 

Članak 18.

Marina neće biti odgovorna niti će imati obvezu nadoknaditi bilo koju štetu ako do oštećenja Plovila ili bilo kojeg njegovog dijela dođe uslijed:

 • više sile, kako je taj izraz definiran Zakonom o obveznim odnosima Republike Hrvatske;
 • uslijed rata, ratu sličnih događaja, obustave rada, građanskih nemira i njima sličnih događaja;
 • zlonamjernog, nemarnog ili nestručnog postupka Korisnika veza i/ili posade i/ili ostalih osoba na Plovilu;
 • radnji Korisnika veza, i/ili kooperanata i/ili ostalih osoba na Plovilu i/ili trećih osoba prilikom korištenja skele i sličnih konstrukcija pored Plovila radi radova na/oko Plovila, kao i prilikom postavljanja tendi za zaštitu Plovila tijekom zimskog razdoblja;
 • neodržavanja, zapuštenosti, istrošenosti, dotrajalosti Plovila i/ili opreme;
 • skrivenih mana Plovila;
 • krivnje trećih osoba ili krivnje drugog Plovila;
 • glodavaca na Plovilu;
 • gubitka vremena, zarade, zakašnjenja, korištenja godišnjih odmora i sl;
 • štete na opremi ili nestanka opreme koja nije bila u zatvorenom prostoru pod ključem ili je nestala bez obijanja;
 • štete i/ili nestanka bokobrana, tendi, sidra, konopa, propelera, pomoćnih plovila (gumenjaka i sl.), pomoćnih vanbrodskih motora, elektronske opreme montažnog tipa i druge opreme koju Korisnik veza učini dostupnom trećim osobama tako da one bez obijanja, provaljivanja ili drugog oblika nasilnog ulaska u zatvorene dijelove Plovila mogu doći do njih;
 • krađe ili štete nastale iz bilo kojeg razloga na umjetničkim slikama te predmeta od plemenitih metala, novcu ili vrijednosnim papirima;
 • štete na fotoaparatima, kamerama, radio aparatima, TV prijemnicima i dalekozorima;
 • štete proizašle zbog nestručno izvedene ili dotrajale elektro, plinske ili vodovodne instalacije na Plovilu, odnosno od priključka na gatu do Plovila;
 • štete proizašle zbog kršenja odredbi Ugovora, Općih uvjeta i/ili „Pravilnika o redu u luci nautičkog turizma”;
 • štete proizašle iz nepridržavanja carinskih, lučkih i drugih upravnih propisa;
 • zamrzavanja;
 • krađe vozila ili Plovila koje nije mogla spriječiti uz primjenu dužne pažnje;
 • neistinite, netočne ili nepotpune informacije koju je dao Korisnik veza;
 • Nadalje, Marina neće biti odgovorna za troškove ili štetu koja nije uzrokovana neposrednom odgovornošću Marine, a posebno štete:
  • uklanjanja podrtine;
  • nastale pucanjem i/ili odvezivanjem konopa kojim je Plovilo privezano za gat/ponton;
  • od požara ili eksplozije nastale zbog nepoštivanja propisa o zaštiti od požara od strane Korisnika veza i/ili posade i/ili ostalih osoba na Plovilu, ili prouzročene činjenjem, nečinjenjem ili propustom Korisnika veza i/ili trećih osoba za koje Marina ne odgovara;
  • nastale uslijed štetnih emisija iz zraka ili mora, prirodnog podrijetla ili prouzročene činjenjem, nečinjenjem ili propustom treće osobe za koju Marina ne odgovara;
  • koje prouzroče treće osobe svojom radnjom ili propustom, uključujući i štete za koje se odgovara po objektivnoj odgovornosti primjenom instituta odgovornosti za štetu nastalu od opasne stvari ili djelatnosti;
  • štete uslijed ozlijede ili smrti treće osobe koje je prouzrokovala posada, vlasnik, druge ovlaštene osobe za koje je odgovoran vlasnik Plovila ili osoba ovlaštena od strane vlasnika Plovila.

 

Članak 19.

Marina ne odgovara za štete na Plovilu i štete prouzročene Plovilom, za koje Korisnik nije odmah po dolasku Plovila u Marinu predao recepciji ključeve i isprave Plovila u izvorniku;

 

Članak 20.

Neovisno o drugim odredbama ovih Općih uvjeta, u slučaju utvrđenja odgovornosti Marine putem suda ili priznanja odgovornosti Marine, ugovara se obveza na naknadu štete Marine u visini stvarne štete, ali najviše do visine u protuvrijednosti HRK prema srednjem tečaju HNB od:

– (40.000,- Eur,) za Plovila do 8 metara registrirane dužine,

– (80.000,- Eur) za Plovila od 8 do 12 metara registrirane dužine,

– (100.000,- Eur) za Plovila preko 12 metara registrirane dužine,

neovisno o eventualnoj većoj stvarno utvrđenoj vrijednosti oštećenog Plovila i/ili opreme na Plovilu.

 

Članak 21.

Za imovinsku i neimovinsku štetu na imovini Marine, imovini drugih Korisnika vezova, te imovini trećih osoba, te za štetu uslijed onečišćenja okoliša, a koju je prouzrokovala posada Plovila ili druge osobe koje su ovlaštene boraviti na Plovilu, ili koja je nastala kao posljedica nekog nedostatka na Plovilu ili brodskoj opremi ili kao posljedica lošeg održavanja Plovila ili opreme, odgovoran je Korisnik veza koji je svojom radnjom ili propustom osobno ili svojom imovinom uzrokovao predmetnu štetu.

 

Članak 22.

Datumom isteka obračunskog razdoblja smještaja Plovila po plaćenom računu, prestaje svaka odgovornost Marine u odnosu na Plovilo. Rizik za sve eventualne štete nastale po isteku obračunskog razdoblja snosi isključivo Korisnik veza.

 

Članak 23.

Korisnik ne smije izvesti Plovilo iz Marine dok ne podmiri dug i/ili bilo koju tražbinu Marine koja se odnosi na Plovilo;    

 

Članak 24.

Korisnik veza ne može trajno ili privremeno iznajmljivati vez trećim osobama.

 

Članak 25.

U odsutnosti Plovila Korisnika veza, Marina ima pravo privremeno koristiti vez, dok je Korisnik veza o povratku Plovila dužan obavijestiti Marinu 24 (dvadesetčetiri) sata prije povratka putem telefona ili radio veze (kanal 17). Korisnik veza dužan je prijaviti svako odsustvo Plovila iz Marine. Izbivanje Plovila iz Marine ne odbija se od cijene veza.

 

Članak 26.

Radovi koje Korisnik veza i ostale osobe na Plovilu (izričito opunomoćene) naručuju izvan ugovorne obveze, plaćaju se odmah nakon izvršenog rada. Usluge spuštanja Plovila neće se izvršiti bez prethodnog podmirenja dugovanja. Eventualne reklamacije naručitelj radova je dužan pismeno prijaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana po završetku radova. Reklamacije izvan navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

Članak 27.

Marina ne odgovara za štete koje su uzrokovali serviseri, kooperanti, opunomoćenici vlasnika Plovila i treće osobe, neovisno jesu li uz dopuštenje Marine pružali usluge u krugu Marine. Korisnik veza se obvezuje da će za vrijeme boravka Plovila u Marini koristiti isključivo usluge Kooperanata koji su ovlašteni od strane Marine, te servis obavljati isključivo u servisnoj zoni Marine. Korisniku veza nije dopušteno bez prethodnog pisanog odobrenja Marine i uplate odgovarajuće naknade angažirati rad trećih osoba na području Marine.

 

Članak 28.

U slučaju bilo kojeg kršenja ili ne pridržavanja odredaba Ugovora, ovih Općih uvjeta i Pravilnika o redu u luci nautičkog turizma od strane Korisnika veza, posade i/ili drugih osoba na Plovilu, Marina ima pravo raskinuti Ugovor, te od dana raskida Ugovora obračunavati naknadu za dnevni vez po važećem cjeniku Marine.

 

Članak 29.

Radi osiguranja i naplate dospjelih, a nepodmirenih potraživanja, Marina ima slijedeća prava:

 • pravo zadržaja (retencije) Plovila i/ili pravo zatražiti upis hipoteke na Plovilu u odgovarajućem upisniku, svoj njegovoj opremi i pripadcima (bilo da se nalaze na Plovilu ili u odgovarajućem skladištu) i/ili pravo od nadležnog suda (po mjestu gdje se Plovilo nalazi) ishoditi privremenu mjeru zabrane isplovljavanja Plovila i/ili ishoditi privremenu mjeru zabrane raspolaganja i otuđenja Plovila;
 • pokrenuti odgovarajuće postupke radi namirenja svojih potraživanja, i to:
  • sudskom prodajom Plovila;
  • izvansudskom prodajom Plovila ili uzimanjem Plovila u posjed i njegovim iskorištavanjem, sukladno odredbama Pomorskog zakonika. S tim u vezi, izvod iz poslovnih knjiga Marine predstavlja valjan dokaz o visini i dospijeću tražbine koju Marina ima prema Korisniku veza i/ili Plovilu po bilo kojoj osnovi;
  • bilo koji sudski ili drugi postupak koji smatra primjerenim ili poželjnim radi ostvarivanja gore navedene svrhe;
  • o trošku Korisnika veza premjestiti Plovilo na suhi vez bez suglasnosti Korisnika veza, te Marina ima pravo od tog dana zaračunati cijenu dnevnog veza na kopnu po važećem cjeniku Marine, kao i ostale troškove.
 • Marina nije dužna pružiti usluge spuštanja Plovila u more ili pružiti bilo kakve druge usluge (uključujući, bez ograničenja, prestanak opskrbe Plovila vodom i strujom) dok potraživanja koja Marina ima prema Korisniku veza/ Plovilu ne budu u cijelosti namirena.

 

Članak 30.

Potpisom Ugovora Korisnik veza daje privolu Marini da ista može obrađivati njegove osobne podatke u svrhu unaprjeđenja usluga i u marketinške svrhe. Korisnik veza privolu može povući u svakom trenutku slanjem obavijesti na e-mail adresu: , te može tražiti ispravak evidentiranih podataka putem iste adrese.  

 

Članak 31.

Marina zadržava pravo izmjene odredaba Općih uvjeta o čemu će Korisnici biti pravovremeno obaviješteni.

 

Članak 32.

 

Svaka obavijest dana prema ovim Općim uvjetima smatrat će se valjano dostavljenom ako je osobno uručena, poslana e-poštom ili preporučenom poštom na registriranu adresu ili drugu adresu koju je naveo primatelj. U slučaju dva neuspješna pokušaja dostave, obavijest se smatra uredno dostavljenom nakon 5. dana od drugog pokušaja dostave.

 

Članak 33.

Za ove Opće uvjete i Ugovor mjerodavno je hrvatsko pravo. Za sve sporove koji proizađu iz i/ili u vezi ovih Općih uvjeta i/ili Ugovora i/ili bilo kojeg osnova između Marine i Korisnika veza isključivo je nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

 

Članak 34.

Ugovor i Opći uvjeti sastavljeni su na hrvatskom i engleskom jeziku. U slučaju bilo kojeg nesuglasja ili odstupanja u tekstu Općih uvjeta na hrvatskom jeziku i prijevoda na druge jezike, prevladavat će tekst Općih uvjeta na hrvatskom jeziku. Marina ne odgovara za možebitna odstupanja u tekstu Općih uvjeta na hrvatskom jeziku i prijevoda na druge jezike, kao i za eventualne tiskarske pogreške.

 

Članak 35.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu dana 1. prosinca 2022. godine.

 

Marina Kremik d.o.o.